Ferienordnung

Schulautonome freie Tage (SJ 2018/19)

16. 11. 2018
(schulfrei durch Verordnung)

31.5. 2019

(schulfrei durch Verordnung)

folgt

(schulautonom freier Tag)

folgt

(schulautonom freier Tag)


Ferien im SJ 2017/18

Weihnachtsferien

Semesterferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

24. 12. 2018 - 6. 1. 2019

2. 2. - 10. 2. 2019

13. 4. - 23. 4. 2019

8. 6. - 11. 6. 2019

29. 6. - 1. 9. 2019